Main content

Podmínky soutěže

Soutěž „Vyhrajte kosmetiku na celý rok“ s „Kiehl’s Since 1851“ Česká republika

Pořadatelem soutěže je
L'ORÉAL Česká republika s.r.o.
Plzeňská 213/11, 15000 Praha 5
IČ: 60491850
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 27731 (dále jen „Pořadatel“)

 1. Pravidla soutěže
  1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Kiehl’s Since 1851“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
  2. Ustanovení těchto pravidel se stávají účinná dnem jejich zveřejnění na internetové stránce https://www.kiehls.cz/zakaznicky-servis/terms-of-sales-ng.html/. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považovaná za jediná a úplná.
  3. Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této soutěže je zvýšení informovanosti veřejnosti a propagace výrobků pořadatele.
 2. Termín a místo konání soutěže
  1. Soutěž probíhá v termínu od 1.10. do 15.11.2023, konkrétně do 24:00 hod. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“). 
 3. Účast v soutěži
  1.  Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel, a která se zaregistruje pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel.
  2.  Soutěžící se do soutěže zaregistrují tak, že se přihlásí k odběru newsletteru na webových stránkách kiehls.cz nebo přímo v butiku Kiehl's v době trvání soutěže. Uživatelé, kteří se již v minulosti přihlásili k odběru newsletteru, jsou do soutěže zařazeni automaticky.
  3. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou.
  4. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem popsaným v článku 3.2. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Pořadatel má právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  5. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící je povinen respektovat tato pravidla, dodržovat platné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik, obcházení těchto pravidel nebo pokus o jejich zneužití a získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele okamžitě vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se zjistí, že se tato osoba i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
  6.  Vyhrávají 4 soutěžící. Losuje se do doby, dokud není vylosovaný výherce, který splňuje všechny podmínky soutěže. 
 4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce
  1. Výhrou v této soutěži je balíček kosmetiky Kiehl's v hodnotě 70 000 Kč (výherce č. 1), balíček kosmetiky Kiehl's v hodnotě 40 000 Kč (výherce č. 2). Balíček kosmetiky Kiehl's v hodnotě 30 000 Kč (výherce č. 3) a balíček kosmetiky Kiehl's v hodnotě 20 000 Kč (výherce č. 4). Hodnota výrobků je uvedena v prodejních cenách platných v době trvání soutěže. Konkrétní výrobky si vybírá výherce sám. Žádná část výhry nemůže být vyplacena v hotovosti.
  2. Výhercem v soutěži se může stát pouze soutěžící, který v době konání soutěže splnil všechny podmínky účasti vyžadované těmito pravidly. V případě, že se ukáže, že vylosovaný výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, bude jako další výherce vylosovaný další soutěžící, který v době konání soutěže splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly, a který byl náhodně vylosován Pořadatelem jako další v pořadí.
  3. Pořadatel je oprávněný kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo konečného rozhodnutí, či podmínky stanovené pro účast v soutěži a pro danou výhru byly splněny či nikoli. Výhru nemohou získat soutěžící, kteří nesplnili i pouze částečně podmínky stanovené pro danou výhru Losování bude provedeno náhodným výběrem z e-mailových adres v databázi Kiehl´s. Losování bude provedeno za přítomnosti zástupců pořadatele pomocí automatizovaného systému. Výherci budou vyrozuměni e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do 30. 11. 2023. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.
  4. Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovené výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a změnit podmínky odevzdání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuté třetí stranou tak, aby mohly být výhercům odevzdané v souladu s pravidly soutěže.
  5. O jakýchkoli stížnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Jakékoli případné stížnosti týkající se soutěže a jejího průběhu je možné zaslat Pořadateli na e-mailovou adresu: [email protected] kdykoli po dobu soutěže, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího skončení. Pokud vznikne spor mezi Pořadatelem a soutěžícím, strany se zavazují k tomu, že vynaloží veškeré možné úsilí, aby daný spor byl vyřešen smírně. Soutěžící má dále právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde je možno vzniklý spor mezi Pořadatelem a soutěžícím vyřešit mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Předání výher výhercům
  1. Pořadatel bude výherce kontaktovat prostřednictvím soukromé e-mailové zprávy nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby si vyzvedl výhru na adrese sídla Pořadatele, případně aby poskytl svou adresu pro zaslání výhry poštou. Pořadatel se pokusí zastihnout výherce maximálně dvakrát. Pokud výherce neodpovídá na žádný z pokusů Pořadatele do tří (3) pracovních dnů od posledního pokusu, výherce nebude dále oprávněný získat výhru; výhra takového výherce propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný ji použít za účelem opakovaného vyhodnocení soutěže / losování výher. Pořadatel neodpovídá za neoznámení výhry v případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy či instagramového účtu výherce, pokud mu tato změna nebyla řádně a včas oznámena soutěžícím. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů.
  2. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.
  3. Pokud výherce výhru odmítne, výhra propadá bez náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný podle svého uvážení výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň 3 dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu.
  4. Výhra bude výherci předána buď při osobním odběru, nebo bude zaslána doporučenou poštou nejpozději do jednoho (1) měsíce od ukončení soutěže. Při osobním odběru bude o předání výhry sepsán protokol, který je výherce povinen stvrdit svým podpisem. V protokolu bude vždy uvedeno jméno, příjmení a adresa výherce. V případě zaslání výhry poštou bude jako doklad o zaslání výhry sloužit podací lístek. Výhra nepřevzatá výhercem do 14 dnů ode dne odeslání propadá bez náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný ji použít za účelem opakovaného vyhodnocení soutěže / losování výherce. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, stejně jako v případě nepřítomnosti výherce na adrese, kterou mu výherce oznámil, ani za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry nebo její doručení až po době stanovené v těchto pravidlech způsobené poštovní službou či jiným zásilkovým přepravcem. Výherce je plně odpovědný za správnost uvedených údajů a Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry z důvodu neúplných nebo nesprávných údajů uvedených výhercem. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě zaslání výher pomocí poštovních služeb popřípadě kurýrní službou a nebude taktéž odpovědný za žádné škody nebo poškození výhry po dobu přepravy. Všechny případné reklamace je třeba uplatnit do dvou (2) měsíců po obdržení výhry.
  5. Soutěžící, kteří nezískali žádnou z výher, nebudou nijak vyrozuměni.
  6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za způsob použití nebo používání výhry výhercem.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
  2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, resp. v případech hodných osobního zřetele kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž omezit, odložit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.
  4. Soutěž se řídí platnými právními předpisy České republiky. Vymáhání účasti v soutěži a výhry soudní cestou nebo vyplacení peněžitého plnění nebo nepeněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  5. Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že soutěž probíhá v souladu s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb.), o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele, nebo jakéhokoli budoucího správce odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Pořadatele, nebo jakéhokoli budoucího správce o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, bývalí zaměstnanci Pořadatele po dobu třech (3) měsíců od ukončení pracovního poměru u Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinna na základě písemné výzvy Pořadatele výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato již vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinná bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatelem výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu výhry.
  8. Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená osoba, pokud se soutěžící stane výhercem, jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jeho projevy osobní povahy (video, písmo, hlas, slogan apod.), na internetu, v propagačních materiálech nebo ve sdělovacích prostředcích a na produktech Pořadatele soutěže, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů a neomezeně pro interní účely Pořadatele.
  9. Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách /zakaznicky-servis/terms-of-sales-ng.html případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.
  10. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotlivý soutěžící a Pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou.

V Praze, dne: 29.9.2023

L’ORÉAL Česká republika s.r.o.

Orientačni zprava
Pro nejlepší zážitek prosím otočte zařízení