Main content

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej prostřednictvím webových stránek společnosti L´ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

I. Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost L’ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 11/213, 150 00, Praha 5, IČ: 60491850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 27731 (dále jen „L’ORÉAL“) jako Prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé Kupující (dále jen „Kupující“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při uzavírání kupních smluv prostřednictvím webových stránek provozovaných Prodávajícím (dále jen „Stránky“).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek.

3. Kupujícím je spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupujícím může být pouze osoba svéprávná, tedy každý člověk, který má způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).

4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2 níže, že s nimi výslovně souhlasí a že jsou mu jasná a srozumitelná, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

5. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

6. Tyto Obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Stránek, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodly na odlišné úpravě.

II. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

1. Prodávající sděluje, že

A. je právnickou osobou založenou podle českého práva, se sídlem Plzeňská 11/213, Praha 5, 150 00, IČ 604 91 850, email: [email protected];

B. prostřednictvím Stránek nabízí k prodeji kosmetické výrobky (dále jen „Zboží“), jejichž bližší popis je uveden u jednotlivých produktů na Stránkách;

C. ceny Zboží jsou na Stránkách u jednotlivých výrobků uváděny včetně DPH a zahrnují veškeré poplatky stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se účtují zvlášť a liší se podle zvoleného způsobu dopravy a úhrady ceny;

D. způsob platby za Zboží závisí na formě vybrané Kupujícím, jak je blíže uvedeno dále v těchto Obchodních podmínkách. Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravce, společnosti FROGMAN s r.o., IČ: 49434624 a jeho subdodavatelů, nebude-li Kupujícímu Prodávajícím předem oznámen jiný přepravce;

E. náklady na dodání Zboží jsou specifikovány v čl. 5 těchto Obchodních podmínek;

F. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou uvedeny v článku 8 těchto Obchodních podmínek níže;

G. kupní smlouvy nejsou uzavírány na dobu neurčitou a smlouvy nejsou uzavírány na opakovaná plnění;

H. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

I. Kupující má právo od smlouvy odstoupit, není-li níže uvedeno jinak, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

i. kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží nebo

ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu Prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde;

J. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

i. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

ii. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;

iii. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

iv. o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

K. v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

L. smlouva, resp. příslušná faktura, Obchodní podmínky a Prohlášení o ochraně osobních údajů, bude zaslána Kupujícímu na email, který sdělí při uzavírání kupní smlouvy a dále bude uložena v archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu. Kupní smlouva bude archivovaná po dobu nejméně pěti let od jejího uzavřené, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

M. v případě, že má Kupující stížnost, může ji uplatnit přes zákaznické centrum na e-mailové adrese: [email protected], příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím Stránek je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu či způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Dle § 1827 odst. 1 Občanského zákoníku, Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy, ale pouze informativní email na emailovou adresu zadanou Kupujícím.

2. Kupující prohlašuje, že veškeré údaje Kupujícím zadané do systému (profil Kupujícího) jsou správné a bez chyb. Kupující má právo na opravu těchto údajů před podáním objednávky.

3. Kupní smlouva se řídí cenami Zboží platnými v okamžiku, kdy Kupující učiní objednávku.

4. Kupující má právo objednat si maximální počet 6 kusů od jednoho konkrétního výrobku se stejnou referencí a maximální hodnota objednávky veškerého Zboží nesmí přesáhnout 50 000,-Kč.

5. Je vyloučena aplikace § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání Zboží Kupujícímu (s tím, že Prodávající Kupujícímu zašle na jeho emailovou adresu neprodleně potvrzení o uzavření kupní smlouvy (kupní smlouvu), aktuální znění VOP a Podmínek ochrany osobních údajů.) Vzniklou kupní smlouvu lze měnit či rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje Kupujícího prostřednictvím emailu nebo call centra o nemožnosti dodat objednané Zboží z důvodu vyčerpání skladových zásob. Pokud bude možno dodat pouze některé kusy objednaného Zboží, navrhne Prodávající možnost změny objednávky, pokud Kupující akceptuje, dochází k uzavření kupní smlouvy.

6. Prodávající se kupní smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením ceny. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Zboží, jak je uvedeno níže v těchto Obchodních podmínkách.

7. Prodávající předá Zboží k přepravě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží dle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem Prodávající opatří Zboží pro přepravu.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku jsou uvedeny v čl. 2.1 písm. h ) těchto Obchodních podmínek výše.

9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující obdrží kupní smlouvu, která je dále archivovaná a zpřístupňovaná způsobem uvedeným v čl. 2.1 písm. l) těchto Obchodních podmínek výše.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena Zboží je uvedena u jednotlivých výrobků umístěných na Stránkách. Cena je konečná a zahrnuje DPH a veškeré platby a poplatky stanovené zákonem. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny zvlášť, jak je uvedeno níže. Kupující není povinen hradit zálohu nebo jinou obdobnou platbu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo libovolně upravovat ceny Zboží, přičemž se zavazuje včas informovat o těchto změnách na Stránkách. Prodávající upozorňuje na možnost promoakcí na Stránkách, které budou obsahovat vlastní podmínky. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

A. v hotovosti na dobírku při převzetí Zboží. Tento způsob platby je zpoplatněn částkou 26 Kč.

B. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího přes portál PayU.

4. Prodávající si vyhrazuje právo dodat objednané Zboží pouze za podmínky, že dané Zboží má na svém skladě. V případě, že Prodávající nebude mít Zboží na skladě a nebude tak schopný dodat Zboží ve sjednané době, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud Kupující uhradí cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží a Prodávající nebude mít dané Zboží na skladě dle čl. 3.6 Obchodních podmínek a odstoupí dle tohoto článku od kupní smlouvy, informuje o tom neprodleně Kupujícího a vrátí mu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, peníze na jeho účet stejným způsobem, jakým Kupující platbu provedl.

5. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Přeprava a dodání Zboží

1. Zboží bude Kupujícím doručováno prostřednictvím přepravce, společnosti FROGMAN s.r.o., IČ 49434624 a jeho subdodavatelů, nebude-li Kupujícímu Prodávajícím předem oznámen jiný přepravce.

2. Náklady na dodání Zboží nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání Zboží.

Kupující má možnost zvolit jeden z níže uvedených typů dopravy:

A. PPL

B. Česká pošta

3. Doprava Zboží je zdarma a to dopravci Česká Poštanebo PPL. 

4. Pokud si Kupující objedná Zboží do 12:00 hod, bude Zboží doručeno do dvou pracovních dní od předání Zboží přepravci. Pokud si Kupující objedná Zboží po 12:00 hod, bude Zboží doručeno do dvou pracovních dnů od následujícího pracovního dne po odeslání objednávky.

5. Kupující bude informován prostřednictvím emailu o předání zásilky se Zbožím přepravci.

6. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kromě případů uvedených v jiných částech těchto Obchodních podmínek, Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů s tím, že lhůta začíná běžet ode dne uzavření smlouvy a, jde-li o Kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,

A. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží,

B. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu Prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde. Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto formuláře pro odstoupení od smlouvy.

2. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel na adresu: sklad Jažlovice, Na Dlouhém 79, D1 East, budova č. 88, Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

3. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté platby jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

4. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození Zboží nad rámec běžného vyzkoušení Zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

5. Odstoupí-li Kupujícím od kupní smlouvy dle čl. 6.1. Obchodních podmínek, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

6. Kupující bere na vědomí, že kromě případů uvedených v čl. 2.1. písm j) Obchodních podmínek, dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit, pokud se jedná o smlouvu:

A. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

B. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;

C. o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

VII. Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,

A. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

B. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

C. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

D. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

E. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující může vytknout vadu, která se u Zboží projeví v době dvou let od převzetí Zboží

3. Práva z vadného plnění nelze uplatnit:

A. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

B. na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

C. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání a opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

D. vyplývá-li to z povahy Zboží.

VIII. Práva z vadného plnění

1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

3. Kupující by měl Zboží vrátit úplné, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzalNemá-li Zboží vlastnosti uvedené v čl. 7 Obchodních podmínek tedy má vadu,  může Kupující  požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

  1. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  2.  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a)         prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku,

b)        se vada projeví opakovaně,

c)         je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d)   je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání Zboží: sklad Jažlovice, Na Dlouhém 79, D1 East, budova č. 88,

Formulář pro reklamaci Zboží naleznete v příloze k těmto VOP.

7. Po obdržení vadného Zboží je vystaven reklamační protokol, který je v případě zaslání reklamovaného Zboží zaslán na email a to nejpozději do 24 hod od obdržení vadného Zboží. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení nejpozději do 30 dnů o čemž bude kupující v této lhůtě ( do do 30 dnů od uplatnění reklamace) informován.
V případě prokázání, že dodaná Zboží nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení Zboží Prodávajícímu, stejně tak od něj zpět ke Kupujícímu, Prodávající.

8. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha Zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.

9. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. V potvrzení Prodávající uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude Kupující informován o vyřízení reklamace. Datum, způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a dobu jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace je Prodávající Kupujícímu povinen písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné uskutečnit.

10. Kupující je povinen převzít si reklamované Zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena. Po uplynutí této doby je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem písemně upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží.

IX. Bezpečnost a ochrana informací

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Kupujícím dle těchto VOP a v souladu s užitím Stránek jsou důvěrné a budou použity k uskutečnění plnění smlouvy, případně k obchodním a marketingovým účelům, to vše v souladu s platnými právními předpisy a s Prohlášením o ochraně osobních údajů, které jsou součástí těchto VOP. Kupující poskytuje osobní údaje především proto, aby mohla být plněna kupní smlouva a aby mu bylo Zboží doručeno. Kupující má právo na přístup k jeho údajům, na jejich opravu a doplnění. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou jejich poskytnutí přepravci, společností zajišťující platby za Zboží, případně dalším osobám podílejících se na plnění kupních smluv na základě smlouvy s Prodávajícím, příp. marketingovým agenturám dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. V každém případě však Prodávající postupuje tak, aby byly chráněny osobní údaje Kupujícího a aby byla chráněna jeho bezpečnost.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Prodávající Kupujícího o možnosti řešení vzniklých spotřebitelských sporů mimosoudně. Nedojde-li k dohodě mezi smluvními stranami kupní smlouvy, má Kupující právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde vzniklý spor mezi Prodávajícím a Kupujícím bude řešen mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs

2. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. (odkaz je zde: https://www.coi.cz/).  Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3. Tyto VOP jsou platné od 6.1.2023

4. Vztahy neupravené kupní smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však Obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

6. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Prohlášení o ochraně osobních údajů a formulář na odstoupení od kupní smlouvy.

7. Materiály publikované na Stránce mohou být předmětem práv z duševního vlastnictví. Produkty a služby, které jsou na Stránce uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků a Kupující je povinen se zdržet jakýchkoli zásahů do práv Prodávajícího.

8. V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obraťte na naše zákaznické centrum na emailové adrese [email protected].

Orientačni zprava
Pro nejlepší zážitek prosím otočte zařízení